dimecres, 8 d’abril del 2009

Altre gall li cantaria

Parèmia: Altre gall li cantaria.

Variants i sinònims: Un altre gall li cantaria (AMADES 1951a)

Origen: Diu Ginestà:
Denota que si s' hagués obrat de diferent modo de lo que s' ha fet, s' hauria obtingut un altre resultat mes falaguer ó profitós.

Sens dupte fa referéncia á la conducta que l'apóstol Sant Pere va seguir ab son diví Mestre, negantlo tres cops seguits, la nit aquella en que Jesús sigué presentat devant de Caifás, ab tot y haberli'l Senyor vaticinat cuan tingué lloch el sopar ahont fon descuberta la traydoria de Judas: «Aquesta nit avants de que apunti el dia y'l gall canti tu'm negarás tres vegadas», li digué'l Senyor; á lo que Sant Pere esverat va contestar que ell no faria may semblant cosa; pero se cumpliren las paraulas del Redemptor y fou negat una, dugas y tres vegadas pe'l apóstol, y allavors el gall ab son cant vingué á recordarli sa poca fermesa de carácter y fou cuan, segons els
evangelistas Sant Lluch y Sant March, sortí del palau del Gran Sacerdot y's posá a plorar amargament.

Al Refranyer català comentat, de Joan Amades (1951a) (Reeditat a Barcelona, Cercle de Lectors, 1989, pàg. 111), hi ha l'entrada Un altre gall li cantaria, amb l'explicació: "Per a indicar que si s'hagués procedit d'una manera diferent, s'haurien obtingut resultats distints. Al·ludeix al gall de la Passió, volent significar que si sant Pere no hagués negat el seu Mestre tres vegades, com el va negar, el gall no hauria cantat i ell no s'hauria vist en el cas d'haver de demanar perdó a Jesús per la seva malifeta".

Explicació:

  • Denota que si s'hagués obrat de manera diferent a com s'ha fet, s'hauria obtingut un altre resultat més falaguer o profitós (GINESTÀ 1999).
  • Si s'hagués procedit d'una manera diferent, s'haurien obtingut resultats distints (AMADES 1951a).
Font:
  • Vista a l'article del general Ginestà Punset, Folk-lorisme. Modismes catalans, a la Revista «Catalunya Artística», núm. 10 (Barcelona, 16 d'agost de 1900), pàg. 154.
  • Joan Amades i Gelat (1951a): Refranyer català comentat. Barcelona: Ed. Selecta.