dilluns, 21 de maig del 2012

Morir-se (o anar-se'n o quedar) amb la creu dels albats

Parèmia: Morir-se (o Anar-se'n, o Quedar) amb la creu dels albats.

Variants i sinònims: Quedar-se amb sa creu d'ets aubats (quedar aturat d'aconseguir alguna cosa) (Mall) (DCVB 1930).

Origen: Segons Martí Gadea: "S'aplica este modisme tan popular i corrent en la comarca d'Alcoi, als que mòren fadrins o giquets encara, tant d'un sexo com del altre, a quins per lo regular s'els he posa mortalla, ataud y creu blanca".

Explicació: Morir-se fadrí (Bal., Val.) (DCVB 1930).

Nota: Fan referència al DCVB, s. v. 'albat', que recull aquesta citació de Martí Gadea: Tipos y modismes de la terra del Gè, I- b, 8.

Font: Simeó Selga i Ubach (1991): La qüestió dels albats i mortalitat infantil 1722-1770. Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu de Saló i Sufragània de Majà (municipi de Sant Mateu de Bages), dins la revista "Gimbernat" 1991, vol. 15, pàg. 255-262.