dimarts, 15 de maig del 2012

Faltar-li la cabera a algú

Parèmia: Faltar-li la cabera a u.

Origen: Com si et faltara la ‘ploma remera situada al cap de l’ala que dirigeix el colom’.

Explicació: No tindre seny.

Font: Emili Casanova (2005): "Lèxic i cultura popular: la creació lèxica dels colombaires
valencians entre el segle XVIII i el XX
", dins la "Revista d'Estudis Catalans", núm. 18 (2005).