dijous, 16 d’octubre del 2008

A Albatera qui té un ull és l'amo

Parèmia original: En Albatera qui te un ull es l'amo.

Origen:

Reprodueixo de Martí Gadea:
Este modisme s'aplica als naturals d'eixa població de la provincia d'Alacant, perque efècte sense ducte de la sehua situació topográfica, de la calitat del terreno y sobre tot del clima, tots ells ó casi tots patixen de mal d'ulls, acabant per quedarse cegos ó tòrts; per això dihuen tambè qu'en eixe pòble al que te un ull el fan alcalde, y baix dels dos aspèctes es molt conegut este modisme y s'usa en tota aquella provincia. Pera donarli més carácter hiá també qui li aplica la cansó de:

Pera palmeres en Èlls, pera bóns alls en Villena, pera cánters en Onil, pera cegos Albatera

qu'es com si diguérem el millor remat de música y el més apropiat pera celebrar este modisme.

Nota1: Les explicacions de Martí Gadea, en general, són molt simples i ximples. Poc creïbles, i d'una simplicitat que fa arrufar el nas. Però sovint, és l'única explicació que ens ha arribat. Quan arriben diferents versions de l'origen d'una mateixa dita, la de Gadea és la que s'acostuma a descartar per increïble. Amb això vull dir que cal prendre-les com el que són: un document escrit de l'època amb algunes informacions d'interès per conèixer les tradicions i costums del moment en determinats llocs.

Nota2: Jo penso que aquesta parèmia geogràfica va lligada al refrany proverbial En terra de cegos, el borni és rei, àmpliament documentat amb caràcter general, provinent d'un Adagi d'Erasme de Rotterdam: Inter caecos regnat strabus [LL] [Trad.: entre els cecs regna el guerxo], segons ho documenta Antoni Peris (2001): Diccionari de locucions i frases llatines. (Enciclopèdia Catalana, Barcelona).

Font:
  • J. Martí Gadea (1908): Tipos, modismes y còses rares y curioses de la tèrra del Gè. Primera part. Impremta de Antonio López y Compª: València, 1908.
  • PERIS (2001) - Antoni Peris (2001): Diccionari de locucions i frases llatines. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.