dilluns, 13 d’octubre del 2008

Ha crescut com els arbres de la Rambla

Parèmia: Ha crescut com els arbres de la Rambla (ACCAT).

Variants i sinònims:
  • Criar-se com els arbres de la Rambla (GINESTÀ 1900) - (GIRBAL 1936)
  • Criar-se com els arbres de la Devesa (GINESTÀ 1900)
Origen: Aquesta és una dita barcelonina ja que fa referència als arbres del famós passeig que baixa cap al mar, que són alts, torçats i molt brancats.

Diu Ginestà Punset:
S'aplica á aquella quitxalla mal educada, ó mellor dit sens educació, per motiu de la deixadesa dels pares.
Si'l modisme aquet fos invenció d'ara es natural que resultaría irrisóri ja que'ls arbres de la Rambla de Barcelona, que es á la que fa referéncia, son molt ben cuydats puig se regan cuasi tots els días y's podan cada any; pero-com que'l modisme hia arribat fins á nosaltres d'época antigua el trobarém molt adecuat cuan sabrém que tan dit passeig com sos arbres, que no eran els plátanos que avuy hi existeixen, sino que eran acacias que á cópia danys s'havían anat fent corpulents y altas, á mitjans del sigle XV estavan molt mal cuydats. Situada la Rambla fora de las murallas de la ciutat era'l lloch per ahont corrían las ayguas que devallavan de la Riera de Collcerola, pero ab algunas concessions de terrenos que feren alguns vehins á fi de facilitar el pas de la tal riera per fora'l portal de Sant Sever, que s' esqueya vora las torres de Canaletas, quedá la Rambla quelcom arreglada y ja no preocupá mes als barcelonins, fins que á mitjans del sigle XVII (febrer de 1646) el Concell de Cent tractá d'obrir camí en la Rambla a 1'aygua que venía dels Tallers, la cual feya grans fangueras al pas de dit portal y carrer dels Angels. Allavors torná á quedar espatllada la Rambla, ab tot y que ja debía ser punt concorregut, puig que á mes d'algúns convents y col-legis de varias ordres relligiosas s'hi havía establert 1'Universitat literaria. Al comensament del sigle XVIII (juliol de 1703) el Concell de Cent torna á ocuparse de arreglar la Rambla tractant de fer una fibla al Rech Condal á fi y efecte de conduhir aygua pera regar els arbres de dit passeig.

De lo dit pot deduhirse que realment foren molt poch cuydats tant la Rambla com sos arbres fins á la preindicada época; pero ab tot no's va guanyar pas gran cosa, puig que trobém que per la diada de Corpus del any 1856 se posá en práctica 1'innovació d'utilisar pera'l regadiu de la Rambla dugas botas colocadas demunt uns carros, sistema que avuy encare se ve usant.

Una imitació d'aquet modisme usat aqui á Barcelona es el que s' usa á Girona y es el de criarse com els arbres de la Devesa, del cual si anessim á buscar l'origen trobaríam que ve á ser el mateix del de criarse com els arbres de la Rambla.

Diu Enric Claudi Girbal, a Una locució popular: «Criar-se com els arbres de la Rambla», dins Curiositats de Catalunya, Núm. 22 (Any I, 30-maig-1936), p23 diu:
«A Barcelona té aplicació a la família en la qual els pares obliden completament l'educació moral i urbana dels seus fills, deixant-los en el més complet abandó i lliurant-los a llur arbitri. 
Girona diuen: "Criar-se com els arbres de la Devesa"».

Explicació:
  • S'aplica a aquella quitxalla maleducada, o millor dit, sense educació, per motiu de la deixadesa dels pares (GINESTÀ 1900)
  • Es diu que són com ells els minyons que han crescut una mica a la babalà, bojos i retorçats com un arbre gairebé salvatge (ACCAT).
Font:

  • Vista a l'article del general Ginestà Punset, Folk-lorisme. Modismes catalans, a la Revista «Catalunya Artística», núm. 10 (Barcelona, 16 d'agost de 1900), pàg. 154.
  • Girbal, Enric Claudi, a Una locució popular: «Criar-se com els arbres de la Rambla», dins Curiositats de Catalunya, Núm. 22 (Any I, 30-maig-1936), p23.
  • Vista al web de l'Associació Conèixer Catalunya, a través del «Diario Metro».