diumenge, 27 d’agost del 2023

Jugar més que Peladilla

Parèmia: Jugar més que Peladilla.

Origen: Referit als jocs de cartes, especialment els de «cau» (cast. «ronda») i «cotos» (cast. «guiñote»), de bon tros, els més populars a la ciutat d'Alcoi. El famós Camilo Carbonell, «Peladilla», el propietari de l'antic Bar Tirys, que estava situat al núm. 17 del carrer Sant Tomàs, en la casa de la Filâ dels Xanos, ha estat, probablement, el millor jugador local de naips, no professional, del segle vint, atès que aquest alcoià «mític» i excel·lent «coter» va nàixer l'any 1890 aproximadament, i encara ara, si fa no fa, cinquanta anys després de la seua mort, es manté en ús i està ben vigent la referida expressió popular: «Jugues més que Peladilla!», per a qualificar a qualsevol bon jugador de «cotos» que destaque notablement pel seu joc. Per ammés informació complementària, vegeu l'article de Jordi Grau, «Ases del Coto», Periòdic «Ciudad» d'Alcoi, del 12 d'octubre de 1995. Una nota digna d'esment és, sens dubte, el fet que el popular saineter local Enric Valls Vicens fa servir una versió discretament «eufemística» del símil antroponímic en qüestió, a la pàgina 13 de la seua obreta titulada «Me cáson l'Havana!», publicada l'any 1931, quan un dels personatges, un tal Mauret diu: «A mi... ni Pastilla que's el mes chugador d'Alcoy em guaña (a cotos) cuant yo vullc chugarles».

Lloc: Es diu a Alcoi.

Font: Tormo Colomina (1997): Origen dels modismes antroponímics alcoians. Butlletí interior, 1997, Núm. 71, p1192.